Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu – sa kalkulatorom

Podnosimo poresku prijavu elektronski umesto vas, a na osnovu vašeg ovlašćenja.
Pozovite nas na 065 558 5552 ili pošaljite poruku na email: office@capernaum.rs

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu Zakon).

Prosečna godišnja zarada za 2018. godinu iznosi 823 548 dinara (12 x 68.629) tako da trostruki iznos prosečne godišnje zarade iznosi 2.470.644 dinara. Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2018. godini iznad ovog iznosa moraju da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Dohotkom iz stava 1. ovog člana smatra se godišnji zbir:

1) zarada iz člana 13 . do 15b Zakona,

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz člana 50. i 60. Zakona

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65.v Zakona

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. stav 3. i 4. Zakona

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84.a Zakona

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona

8) prihoda po osnovima iz tač. 1) do tačke 7) ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi za obveznike iz člana 87. stav 1. tačka 1) Zakona

Napred navedeni prihodi se umanjuju za porez i doprinose za socijalno osiguranje plaćene na teret primaoca prihoda. Detaljnije o ovome možete pročitate u objasnjenju  Ministarstva finansija ovde.
Na primeru zarade: isplaćena bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade, prikazana u polju 3.4. obrasca PPP PO kao poreska osnovica umanjuje se za zbir isplaćenog poreza i doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog prikazanih u poljima 3.5 i 3.6 istog obrasca.

Poreska osnovica

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike što za 2018. godinu iznosi 329.419 dinara;

2) za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu što za 2018. godinu iznosi 123.532 dinara

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Po članu 10. Zakona o porezu na dohodak građana izdržavanim članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se sledeća lica koja obveznik izdržava:

  1. maloletna deca, odnosno usvojenici;
  2. deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
  3. unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom;
  4. bračni drug;
  5. roditelji, odnosno usvojioci.

Članom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika.

Domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Poreske stope

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po sledećim stopama:

  • na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade – 10%;
  • na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade – 15%;

Šestostruka prosečna godišnja zarada za 2018. godinu iznosi
4.941.288 dinara.

Kalkulator godišnjeg poreza

Poreska prijava

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana dužan je da za ostvareni dohodak u 2018. godini podnese poresku prijavu PPDG -2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. maja 2019. godine.

  Povezani tekstovi: