Dodatne uplate osnivača nerezidenta koje ne povećavaju kapital

Osnivač društva ograničene odgovornosti koji je nerezident Republike Srbije može za potrebe rada svog privrednog društva registrovanog u Srbiji izvršiti uplatu novca u obliku dodatne uplate koja ne povećava kapital.

Uplata se vrši na devizni račun domaćeg privrednog društva, dakle u stranoj valuti.

Nakon uplate poslovna banka dostaviće domaćem privrednom društvu obaveštenje o deviznom prilivu, koje treba popuniti i overeno dostaviti banci, kako bi bio izvršen pravilan raspored priliva.

Ovoj transakciji odgovara šifra osnova 560, a pored nje u obrazac treba upisati tačan iznos priliva, račun na koji društvo želi da primi uplatu (da li želi da devize zadrži na deviznom računu radi budućih plaćanja u devizama ili da ih prenese na svoj dinarski tekući račun) i druge podatke.

Uz potpisano i pečatirano ovlašćenje, banka po pravilu zahteva od klijenta da priloži dokument koji je osnov za ovu transakciju – Odluku o dodatnoj uplati osnivača koja ne povećava kapital društva.

Odluku o dodatnoj uplati koja ne povećava kapital donosi Skupština društva. U njoj se navode između ostalog podaci člana odnosno članova (osnivača) društva koji su obavezni da izvrše dodatnu uplatu, iznos dodatne uplate i rok za ispunjenje obaveze. U odluci se može navesti i mogućnost povraćaja dodatnih uplata, kada se za to steknu potrebni uslovi (kada likvidnost društva bude takva da isplata ne ugrožava prava poverioca).

Primer odluke:

Odluku o dodatnoj uplati osnivača koja ne povećava kapital društva

Donosi se odluka o dodatnoj uplati osnivača  _________________________,  broj pasoša ______________, u iznosu od _______ USD u korist _______________________________, PIB _____________ (u daljem tekstu društvo).

Uplata se ima izvršiti u roku od 5 dana od datuma donošenja odluke.

Kada likvidnost društva bude dozvoljavala može se izvršiti povraćaj dodatne uplate osnivaču.

Predsednik Skupštine

Nakon prijema dokumentacije, banka će izvršiti kontrolu dokumentacije i podataka o osnivaču koji vrši uplatu u registru Agencije za privredne registre.

Prilikom uplate, ova transakcija se ne prijavljuje Agenciji za privredne registre. Prilikom povraćaja, pak, postoji obaveza oglašavanja na sajtu Agencije za privredne registre. Tek nakon protoka određenog perioda od objave oglasa, i uz ispunjenje uslova koji su propisani za isplate osnivačima, povraćaj ranije izvršene dodatne uplate može da se sprovede.

Način knjiženja dodatne uplate koja ne povećava kapital zavisi pre svega od same suštine transakcije. Ona po prirodi ne povećava kapital društva. Ne odgovara u potpunosti ni kratkoročnim obavezama, jer se ne radi o pozajmici, mada se u Odluci o uplati može predvideti i povraćaj uplaćenog iznosa.

U slučaju da u trenutku knjiženja ne postoji obaveza povraćaja dodatne uplate, transakcija se može zabeležiti na kontima grupe rezervi (33).