Katalog vrste prihoda za 2019. godinu

Katalog vrste prihoda je izmenjen na osnovu izmena Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Pravilnik) koje su objavljene u Sl. glasniku RS br.104 od 28.12.2018.
Izmene su izvršene radi usklađivanja sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) i izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: Zakon o doprinosima).

Novi katalog vrste prihoda sa mogućnošću pretrage pogledajte ovde.

Izmene i dopune Pravilnika se tiču isključivo novih i izmenjenih šifara u Katalogu vrste prihoda:

1) nove šifre 113 23 0, 114 23 0 i 115 23 0 – za zaradu, odnosno ličnu zaradu, sa novim olakšicama po članu 21đ Zakona i članu 45g Zakona o doprinosima (olakšice se primenjuju od 1. januara 2019. godine);

2) nove šifre 212 23 0, 213 23 0 i 214 23 0 – za naknadu zarade, sa novim olakšicama po članu 21đ Zakona i članu 45g Zakona o doprinosima (olakšice se primenjuju od 1. januara 2019. godine);

3) izmenjene šifre 406 00 0 i 407 00 0 – precizirano je da se odnosi na prihode isplaćene do 30. juna 2019. godine (prihodi od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, uz priznavanje normiranih troškova od 50%, odnosno stvarnih troškova). Ove izmene su izvršene zbog novog načina oporezivanja prihoda od usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva do 30 dana, počev od 1. jula 2019. godine.

4) izmenjene šifre 608 00 0, 609 00 0 i 610 00 0 – ove šifre se počev od 16. decembra 2018. godine koriste za prodaju dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani po drugom osnovu (različite šifre u zavisnosti od toga da li je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, odnosno ako je priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa);

5) izmenjena šifra 620 00 0 – dodato da se koristi i za učenje kroz rad u sistemu dualnog obrazovanja („mali doprinosi“ PIO i zdravstvo);

6) izmenjene šifre 625 00 0, 626 00 0 i 628 00 0 – dodato da se koristi i za prihode po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja(uz priznavanje normiranih troškova od 90%), počev od 16. decembra 2018. godine (različite šifre u zavisnosti od toga da li je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, odnosno ako je priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa).

Izmene i dopune Pravilnika su stupile na snagu 29.12.2018. godine.

Novi Katalog vrste prihoda u PDF formatu možete pronaći ovde.

Korislna napomena:

U slučajevima kada se nakon izmena propisa ne uvede na vreme neka nova šifra prihoda ili se od strane Poreske uprave ne izvrše na vreme odgovarajuće dorade aplikacije,  jedina mogućnost za isplatioca takvih prihoda je da koristi šifre 199 00 0 (Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima), odnosno 999 00 0 (Prihodi van radnog odnosa na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima).