Programi podrške preduzetništvu i razvoju malih i srednjih preduzeća u 2020. godini

Programi podsticanja razvoja preduzetništva u 2020. godini su utvrđeni:

 • Uredbom o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 5/2020) i
 • Uredbom o utvrđivanju programa podsticanja preduzetništva kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju u 2020. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 5/2020)

Oba programa sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (dalje: Fond).

Prijave na ove konkurse se primaju od 7. februara u Fondu sve dok se sredstva iz programa ne utroše, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

Zajedničko za oba programa je da se sredstva ne mogu koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti: 

 • primarna poljoprivredna proizvodnja koja obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje, a ne obuhvata hladnjače, sušare, opremu za pakovanje, sortiranje, preradu i sl
 • trgovinska delatnost;
 • organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; 
 • proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; 
 • promet nafte i naftnih derivata; 
 • proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja; 
 • proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 • građevinarstvo izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu; 
 • transport i saobraćaj, osim dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (osim lakih teretnih vozila vrste N); 
 • finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja i usluge turističkih agencija;
 • proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda. 

Oba programa podrške predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstva i povoljnog kredita Fonda sa kamatnom stopom uz primenu valutne klauzule od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

1. kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

2. kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje. Sredstva se ne mogu koristiti za nabavku ručnog alata, odnosno lakog teretnog vozila vrsta N1;

3. trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

4. nabavku softvera i računarske opreme.

U odnosu na prošlogodišnji program smanjeno je učešće za trajna obrtna sredstva sa 20% na 10% i dozvoljena je nabavka računarske opreme iz ovih sredstava, kao i kupovina poslovnog prostora za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama. Takođe, ove godine sredstva se mogu dodeliti i za delatnost proizvodnje alkoholnih pića, a pored malih i srednjih, ove godine i velika preduzeća su dobila mogućnost da konkurišu za sredstva.

Uslovi za prijavu na javni poziv
Pravo da se prijave na javni poziv imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak, sa tim da zadruge moraju biti usklađene sa zakonom kojim se uređuju zadruge i da su se bile podvrgle zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. Takođe, potrebno da subjekti budu registrovani u APR-u najkasnije do 31.12.2017. godine, a za privredne subjekte koji podnose zahteve u vrednosti većoj od 12.500.000 dinara najkasnije do 31.12.2015. godine, odnosno najkasnije do 31.12.2016. godine nakon dostavljanja zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja i za 2019. godinu. Pored toga potrebno je da su na dan 31.12.2019. godine privredni subjekti imali najmanje jednog zaposlenog.

Preduzeća koja zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju 4. grupi razvijenosti. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava je 12.500.000 dinara, a minimalni 250.000 dinara, rok otplate je deset godina. Izuzetno za preduzetnike, minimalni iznos bespovratnih sredstava je 75.000 dinara, a rok otplate osam godina.

Mogu se podneti zahtevi za finansiranje i u vrednosti većoj od 12.500.000 dinara, ukoliko su zadovoljeni propisani kriterijumi za brzorastuće privredne subjekte ili subjekte koji posluju stabilno, kao i prošle godine.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2020. godini

Sredstva ovog programa su namenjena novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u APR-u najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. To je značajna novina u odnosu na prošlogodišnji program koji je obuhvatao samo privredne subjekte osnovane godinu dana ranije. Proširena je lista privrednih subjekata koja mogu konkurisati i na one osnovane tokom 2018. godine i na ona preduzeća koja se bave proizvodnjom alkohola. Novina je i da se sredstva sada mogu koristiti samo za tekuće održavanje poslovnog prostora do iznosa od 350.000 dinara ali ne i za dogradnju/adaptaciju/rekonstrukciju ili sanaciju poslovnog prostora, kao ranije.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog programa obuhvataju: 

1. tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;

2. kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

3. operativne troškove, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog investicionog ulaganja, koji su definisani uputstvom o sprovođenju programa.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju 4. grupi razvijenosti.Rok otplate je od tri do pet godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. 

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnika finansiraće se iz kredita Fonda pod sledećim uslovima: 

Odnos 30%-70%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno
minimalni 280.000 dinara 120.000 dinara 400.000 dinara 
maksimalni 4.200.000 dinara 1.800.000 dinara 6.000.000 dinara 

Odnos 40%-60%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno
minimalni 240.000 dinara 160.000 dinara 400.000 dinara 
maksimalni 3.600.000 dinara 2.400.000 dinara 6.000.000 dinara