Usvojen paket pomoći privrednim subjektima u privatnom sektoru

Na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba).
Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj54/20, od 10. aprila i stupila na snagu danom objavljivanja.

Ovom uredbom uređuju se:

 • fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19;
 • PDV tretman prometa dobara i usluga bez naknade za zdravstvene svrhe;
 • isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Republike Srbije iz budžeta.

Koji privredni subjekti imaju pravo na podršku i pod kojim uslovima

Shodno Uredbi pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja imaju privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana);
 • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Shodno čl. 3 Uredbe uslovi da bi se steklo pravo na podršku bilo u vidu fiskalnih pogodnosti ili u vidu direktnih davanja za privredne subjekte (koji ne spadaju u kategoriju velikih pravnih lica kao što su banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penziskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca) su:

 1. počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe;
 2. osnovani su i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15. marta 2020. godine
 3. preduzetnici koji su privremeni prekid registrovali najranije da dan 15.marta 2020. godine

Šta čini fiskalne pogodnosti, na koje poreske obaveze se primenjuju i na koji način se realizuju

Fiskalne pogodnosti se odnose na poreske obaveze po osnovu:

 • poreza na dohodak građana na zarade i naknade zarada (u daljem tekstu: porez) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade, kao i lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu ove uredbe;
 • akontacija poreza na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica;
 • akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, kao i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za mart, april i maj mesec 2020. godine za preduzetnike paušalce;
 • akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine.

Fiskalne pogodnosti se realizuju na dva načina::                 

-Odlaganjem dospelosti za plaćanje  (čl. 4 Uredbe)  sledećih poreskih obaveza: 

 1. poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada za zaposlene kod pravnih lica i preduzetnika, odnosno lične zarade preduzetnika, do 4. januara 2021. godine . Ovo pravo se ostvaruje tako što se na Obrascu PPP-PD za prihode iz radnog odnosa za obračunski period -mesec za koji se koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe u polju 1.4. – datum plaćanja, unosi datum 04. januar 2021. godine
 2. akontacije poreza na dobit pravnih lica, poreza na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika za mart, april, i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za 2020. godinu
 3.  akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti preduzetnika paušalca za mesec mart, april i maj 2020. godine za 4. januar 2021. godine (čl. 8 Uredbe).

-Odlaganjem plaćanja  poreskih obaveza, čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa članom 4. Uredbe, na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate

Direktna davanja privrednim subjektima-bespovratna novčana sredstava privrednim subjektima koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima

Mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici (sve četiri kategorije) mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, i to na sledeći način, shodno čl. 9 Uredbe:

 • u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa od 30.367,04 din odnosno osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 • u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;
 • u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Način ostvarivanja direktnih davanja za velika pravna lica definisan je članom 10. Uredbe.

Prihvatanje mera i način isplate bezpovratnih sredstava

Privredni subjekti mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom:

 • za sva tri meseca ukoliko Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana dostave do kraja aprila 2020. godine;
 • za dva meseca ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana dostave do kraja maja 2020. godine i
 • za jedan mesec ukoliko prvi put Obrazac PPP-PD iz stava 1. ovog člana dostave do kraja juna 2020. godine.

Radi isplate direktnih davanja iz stava 1. ovog člana, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu ove uredbe vodi tekući račun tog privrednog subjekta.
Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, putem E-porezi, dostave podatak o nazivu banke iz stava 2. ovog člana kod koje će biti otvoren poseban račun iz tog stava (slika dole)

Gubitak prava na korišćenje pogodnosti predviđenih Uredbom

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe.

Privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni su da:

 • plate sve obaveze za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom i
 • izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom

Zabrana isplate dividende

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine.

Tekst Uredbe možete pročitati na linku ovde.