Porez na dobit po odbitku

Član 40. i 40a Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisuje obavezu plaćanja poreza po odbitku za primljene usluge, tj. na naknade koje nerezidentna pravna lica – pružaoci usluga ostvaruju od rezidentnih lica.

Prema članu 40. ZPDPL porez po odbitku se plaća na:

 • dividende i udele u dobiti,
 • autorske naknade, tj. autorska i srodna prava i prava industrijske svojine,
 • kamate
 • zakup nepokretnosti i pokretnosti na teritoriji Republike Srbije,
 • naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodsvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti iz pravnog i poslovnog savetovanje nezavisno od mesta njihovog pružanja,
 • prihode nerezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog i sličnog programa u Republici Srbiji a koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica,
 • prihode po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada,
 • prihod od kapitalnih dobitaka po osnovu prodaje udela u kapitalu pravnih lica, po osnovu prodaje akcija i drugih hartija od vrednosti, po osnovu prodaje nepokretnosti i po osnovu prodaje investicione jedinice
 • prihode svih usluga bez obzira na mesto korišćenja koja potiču iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (JPPS).

Detaljnije o uslugama:

Shodno Pravilniku o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku:

Usluge istraživanja tržišta obuhvataju:
 • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu (informacije koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica),
 • obradu i analizu prikupljenih podataka;
 • određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
 • analizu učešća na tržištu;
 • analizu prodaje;
 • ispitivanje konkurencije;
 • testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.
Računovodstvene i revizorske usluge obuhvataju:
 • sastavljanje finansijskih izveštaja,
 • reviziju finansijskih izveštaja (provera i ocena finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica, u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja).
Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja obuhvataju:
 • poresko savetovanje,
 • advokatske usluge,
 • usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem,
 • svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Usluge održavanja seminara, predavanja, radionica i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga ne smatraju se uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Obveznici obračuna i plaćanja poreza po obitku

 1. Rezidentna pravna lica
 2. Preduzetnici koji vodi poslovne knjige

Preduzetnik koji je paušalno oporezovan ne obračunava i ne plaća porez po odbitku.

Poreska stopa

Ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku na prihode nerezidenata, navedene u čl.40 stav 1., obračunava se i plaća po stopi od 20%.


Za primenu UIDO isplatilac prihoda mora da poseduje dokaz o statusu rezidenta države sa kojom je Republika Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja za primaoca prihoda i dokaz da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

Status rezidenta države sa kojom je zaključen UIDO primalac prihoda dokazuje kod isplatioca prihoda potvrdom o rezidentnosti overenom kod nadležnog organa države ugovornice čiji je primalac prihoda rezident. Potvrda o rezidentnosti može biti izdata na Obrascu POR 2 ili na stranom obrascu, ali isplatilac prihoda u tom slučaju mora obezbediti overen prevod potvrde.

Na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 25%.

Poreska prijava

Rezidentno pravno lice dužno je da u roku od tri dana od dana isplate prihoda podnese poresku prijavu PDPO/S.

Nerezidentno pravno lice – primalac prihoda po osnovu kapitalnih dobitaka, po osnovu prihoda od zakupa pokretnosti i nepokretnosti na koje isplatilac prihoda nije u obavezi da plati porez na dobit po odbitku, dužno je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu na obrascu PP KDZN.

Osnovice i stope preračuna

Osnovica za obračun i plaćanje poreza po odbitku je bruto prihod, odnosno ostvareni prihod nerezidentnog pravnog lica uvećan za iznos poreza po odbitku.

Ukoliko je prihod ugovoren u neto iznosu, što je najčešći slučaj, onda se primenju sledeći koeficijenti za preračun neto u bruto i to za poresku stopu:

 • 20% bruto prihod = neto × 1.25
 • 25% bruto prihod = neto × 1.33333
 •   5% bruto prihod = neto × 1.05263158
 •   8% bruto prihod = neto × 1.08695652
 • 10% bruto prihod = neto × 1.111111
 • 12.5% bruto prihod = neto × 1.14285714
 • 15% bruto prihod = neto × 1.17647059
Uobičajeni postupak u praksi koji bi trebalo primeniti prilikom utvrđivanja obaveze plaćanja poreza po odbitku jeste:
 • utvrđivanje da li je pružalac usluga iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (JPPS) ili iz zemalja sa kojim je zaključen UIDO ili neke druge države,
 • određivanje vrste prihoda i da li se na isti plaća porez po odbitku,
 • pribavljanje, ukoliko postoje, dokaza o ispunjenosti uslova za primenu poreskog oslobođenja prema UIDO, tj. pribavljanje overenog prevoda potvrde o rezidentnosti za tekuću godinu i potvrdu da je nerezidentno pravno lice stvarni primalac prihoda,
 • određivanje relevantne stope poreza po odbitku,
 • podnošenje PDPO/S prijave ukoliko postoji poreska obaveza
 • utvrđivanje poreskog dužnika radi internog obračuna PDV-a.
Najčešći slučajevi u praksi

U praksi, često se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima prihodi vezani za:

 • softver za koji se plaća licenca, recimo operativni/aplikativni softver, koji predstavlja autorsku naknadu za koju se plaća porez po odbitku,
 • dodatne/vanredne aktivnosti vezane za sofver za koji se plaća licenca (održavanje, implementacija itd, sitni update i sl.) – ne prestavljaju autorske naknade i ne plaća se porez po odbitku već se oporezuju redovno kao „klasična“ usluga,
 • softver koji se kupuje (prenosom svih prava na softveru), ne oporezuje se kao autorska naknada već se tretira kao kupovina softvera i oporezuje kao „klasična“ usluga iz inostranstva.
 • Zakup servera u inostranstvu (ne i u Srbiji) i sve aktivnosti vezane za isti zakup predstavljaju još jedno vrlo kompleksno pitanje i prvo je potrebno odrediti da li je isti dat na korišćenje aktivno ili pasivno, u ili van R. Srbije. Pasivno dato korišćenje predstavlja aktivnost gde korisnik vrši ceo rad, (npr. manipulacija fajlova na cloud-u), a server je datost i u tom smislu predstavlja zakup pokretnosti u inostranstvu na koju se ne plaća porez po odbitku. Zakup servera gde strana koja vrši inouslugu između ostalog i manipuliše vašim fajlovima, tj. aktivno pomaže u radu predstavlja redovnu uslugu i takođe se ne obračunava i ne plaća porez po odbitku. Ukoliko se ipak server nalazi u Srbiji, a primalac prihoda je nerezidentno pravno lice tada se oporezuje porezom po odbitku. Takođe softver koji se plaća i koristi za pristup serveru se oporezuje kao autorska naknada porezom po odbitku.
 • Pružanje tehničkih znanja koja su specifična, zaštićena i predstavljaju „tajni postupak“ bez mogućnosti daljeg distribuiranja predstavlja autorsko delo i obračunava se i plaća porez po odbitku. S druge strane učestvovanje u radu pojedinih lica i deljenje klasičnog znanja kako bi se projekat završio ne spada pod autorsku naknadu i ne obračunava se i ne plaća porez po odbitku.
 • Usluge reklame, propagande i oglašavanja predstavljaju klasičnu uslugu i ne obračunava se i ne plaća porez po odbitku, međutim ako angažujemo nerezidentno pravno lice da nam vodi marketinšku kampanju i cilju poboljšanja prodaje i slično, tada konkretna usluga spada pod „pravno i poslovno savetovanje“ te se obračunava i plaća porez po odbitku.

Povezani propisi: