Katalog vrste prihoda za 2020. godinu

Katalog vrste prihoda za PPP PD

Novi katalog vrste prihoda možete pogledati ovde.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (u nastavku: Pravilnik), koji je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 96/19 od 31. 12. 2019. godine. Pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Izmene i dopune Pravilnika izvršene su u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon o doprinosima) koje su izvršene u decembru 2019. godine.

Novim odredbama Pravilnika koje stupaju na snagu od 1. januara 2020. godine propisuje se podnošenjee posebne pojedinačne poreske prijave za lica za koja se koristi jedna ista vrsta olakšice, a posebne pojedinačne poreske prijave za lica za koja podnosilac poreske prijave ne koristi olakšice.

Pravilnikom su propisane nove šifre vrste prihoda za isplatu zarada na koje se primenjuju nove olakšice za zapošljavanje koje se primenjuju od 1.januara 2020. Reč je o olakšicama za novonastanjenog obveznika (član 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima), osnivača novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost (član 21e ZPDG i članu 45d Zakona o doprinosima) i kvalifikovanog novozaposlenog lica (član 21ž ZPDG i članu 45đ Zakona o doprinosima).

Predviđene su i nove šifre za isplatu naknade preduzetniku ili preduzetniku paušalcu za koje se pokaže da nisu samostalni na osnovu testa samostalnosti.